ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
poniedzia³ek, 27 lutego 2006
ja tez skoñczy³am :-)

Skoñczy³am ju¿ w czwartek ale przyznajê sie do zastosowania dopingu w postaci maszyny ( ty³) gdy¿ musia³o byc gotowe na czas bo to prezent urodzinowy.

wojkam

w ramach kary za doping robiê drugi podobny ale proporcje szyde³ko - maszyna s± odwrotne i na wczorajszej ceremonii skoñczy³am drugi rêkaw i pó³ przodu wiêc w sumie jeden ca³y rêczny wyjdzie z tego. jak skoñczê te¿ siê pochwalê :-)
kamila wojkam5

14:39, olimpijskie , Wojkam5
Link Komentarze (3) »
pi±tek, 17 lutego 2006
wojkam5 (kamila)
Ja mam ju¿ rêkawy :-)
fotka po niedzieli - moze dojdzie co¶ jeszcze...
14:53, olimpijskie , Wojkam5
Link Dodaj komentarz »
pi±tek, 10 lutego 2006
ja te¿ startujê :-)
No i ¶wietny pretekst ¿eby kupiæ now± w³óczkê :-)
Pomys³ mam, sklep pod nosem - jest tylko jeden problem - zaczête 3 inne robótki no ale przecie¿ mamy zaczynaæ razem :-D
czekam zatem na wieczór...
Ps mam nadziejê ¿e ogl±danie sportu nie jest warunkiem ( choæ i tak pewnie bêdê na to skazana)
wojkam5 Kamila
12:53, olimpijskie , Wojkam5
Link Dodaj komentarz »