ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
wtorek, 28 lutego 2006
Jeszcze raz siê pochwalê...

Poka¿ê jeszcze raz to moje bolerko, tym razem na sobie

bol.ola

niedziela, 26 lutego 2006
Skoñczy³am bolerko!!

W³a¶nie skoñczy³am gryz±ce bolerko ;-) Podoba mi siê, chocia¿ jest odrobinê za du¿e na mnie.

sanderka70

bolerko ola

pi±tek, 24 lutego 2006
:-)

Gratulacje dziewczyny, ¶liczne s± Wasze robótki :-))) Ja zrobi³am na razie rêkawy bolerka (czyli ca³kiem sporo), zosta³ mi do zrobienia ty³ i wykoñczenie. Nie jest ¼le ale widzê siê na pozycji mistrza z reklamy piwa (...Prawie jak mistrz...) ;-)

Mi³ego robótkowania!!

sanderka70

sobota, 18 lutego 2006
Bolerko...

Zaczê³am robiæ bolerko ze Smyrny, która trochê grrrrryzie ale mo¿na to wytrzymaæ (poprawi mi siê kr±¿enie ;-) ) Robiê podwójn± nitk± na drutach 4,5. Mam tylko 300gr w³óczki i nie wiem czy to wystarczy, mam nadziejê, ¿e tak. Na razie mam malutko, tylko kawa³ek rêkawa, wiêc wracam do dziergania!!

sanderka70

wtorek, 14 lutego 2006

Ja jeszcze nic nie zaczê³am... no ale do koñca olimpiady zosta³o trochê czasu; najwy¿ej przesi±dê siê na trybuny i bêdê Wam kibicowaæ :-) Cuda robicie kobietki, cuda!!

sanderka70

czwartek, 09 lutego 2006
Witam i ja!

Do³±czam do zabawy!! W planie mam zrobienie jakiego¶ prostego bolerka, mam nadziejê, ¿e siê uda... Nie mam wzoru, bêdê go dopiero szukaæ. Na pewno skorzystam z porad i opisów zamieszczonych na stronie Zdzid. Nie wiem tylko, czy listonosz przyniesie mi jutro w³óczkê, któr± kupi³am w internecie :/ je¶li nie, to zacznê "bieg" z opó¼nieniem ;-) 

Pozdrawiam wszystkie zawodniczki, zawodników i kibiców ;-)

sanderka70