ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
pi±tek, 10 lutego 2006
Zaczê³o sie!

Wreszcie!!!!

Startujemy. Zabra³am sie za obiecany sweterek dla maluszka, idzie szybciutko. Mam nadziejê, ¿e do koñca igrzysk uda mi siê zrobiæ ca³y komplet.

Pozdrawiam i ¿yczê powodzenia!

Magda (SZCZECIN)

21:17, olimpijskie , MagdalenaM
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 09 lutego 2006
Z przyjemno¶ci± sie przy³±czê!

Nazywam sie Magda jestem ze Szczecina, a na forum razem z Wami juz ponad rok.

Postanowi³am wystartowaæ w kategorii druty. Mam ochotê po³±czyæ przyjemne z po¿ytecznym....

Na dniach ma siê urodziæ pierwszy synek mojej siostry, wiêc pomy¶la³am zeby zrobiæ co¶ srecjalnie dla niego. Wybra³am komplecik z najnowszej Diany Bobas ten oznaczony numerkami 4-7. Mam nadziejê, ¿e mi wyjdzie... no i ¿e bêdzie siê podoba³ maluszkowi i siostrze.

 

Pozdrawiam

Magda (SZCZECIN)

19:38, olimpijskie , MagdalenaM
Link Dodaj komentarz »