ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
pi±tek, 24 lutego 2006
Ja ju¿ :)

I jak kobitki? Zas³uguje toto na medal?

przod

tylPrzepraszam ¿e w ten sposób a nie fotki ale s± za du¿e :(
Igawroc

21:25, olimpijskie , Igawroc
Link Komentarze (2) »
A ja ju¿ prawie na mecie mimo egzaminów :P
Pozosta³o mi dorobiæ jedno rami±czko do topu i bbrobiæ ¿eby by³o ³adnie i koniec :) Oczywi¶cie nie omieszkam siê pochwaliæ, mo¿e jutro?
Igawroc
09:10, olimpijskie , Igawroc
Link Dodaj komentarz »
pi±tek, 17 lutego 2006
Mo¿e teraz siê uda

Igawroc
22:37, olimpijskie , Igawroc
Link Komentarze (4) »
moje postêpy
chcia³am wam pokazaæ ile ju¿ zrobi³am mojego topu
 Igawroc
12:04, olimpijskie , Igawroc
Link Komentarze (2) »
poniedzia³ek, 13 lutego 2006
Zmieni³am zdanie co do robótki :P
Nie bêdê robiæ ani czerwonego ani ró¿owego swetra. Kupi³am dwie w³óczki: turkusow± bawe³nê z wiskoz± i granatow± bawe³nê (nie znam nazw bo s± z odzysku :P) i bêdê robiæ topy bo zima siê koñczy wiêc po co mi kolejne ciep³e swetry? Fotki wstawiê ju¿ niebawem jakie mam postêpu :D Igawroc
13:07, olimpijskie , Igawroc
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 29 stycznia 2006
Mam powa¿ny dylemat, naprawdê :)
Zastanawiam siê nad tym czerwonym w warkocze i nad tym lila od hermioniny. Jak mi starczy w³óczki albo sobie dokupiê to kto mnie tam wie czy nie zrobiê obu :P

Igawroc
21:42, olimpijskie , Igawroc
Link Komentarze (2) »
pi±tek, 27 stycznia 2006
Bêdê chyba robiæ to:
Bardzo podoba mi siê sweterek - pomys³ hermioniny ale chyba siê zdecydujê na to cudeñko :)

Igawroc :)
21:42, olimpijskie , Igawroc
Link Komentarze (5) »