ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
¶roda, 15 lutego 2006
Bolerko - ci±g dalszy
Prace posuwaj± siê do przodu. Zrobi³am ju¿ nawet a¿urowe wykoñczenie pleców. Teraz zajmujê siê wykoñczeniem przodu. Potem tylko rêkawy i zszycie. I mo¿e dzi¶ albo jutro go skoñczê.
bolero cd
pozdrawiam hermionina21
niedziela, 12 lutego 2006
zmieni³am zdanie
Nie bêdê robiæ tego ró¿owego kopertowego sweterka. Przynajmniej narazie. Teraz zmagam siê z bolerkiem. Które wygl±da narazie tak:
Bolerko
To jest dopiero olimpijska konkurencja :-)
pozdrawiam hermionina21
pi±tek, 27 stycznia 2006
Sexi sweterek
A oto moja propozycja dla tych mniej zadowolonych z w³asnej figury. Ja zrobiê sobie taki czarny.
sexi sweterek
pozdrawiam
Anka (hermionina21)