ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
Blog > Komentarze do wpisu
Nosi mnie

Za mê¿owski sweter jeszcze siê nie zabieram, ale wczoraj wypitoli³am sobie golfik, w zastêpstwie szalika. Z akrylu, ¿eby nie gryz³ w szyjê.

Na drutach nr 10, wiêc przerobione oczka mo¿na, niemal¿e, na palcach liczyæ ;)

Pozdrawiam - Ewa (ewandr)

pi±tek, 24 lutego 2006, olimpijskie

Polecane wpisy

  • Kontuzja?

    Zmog³a mnie choroba, du¿o bardziej brutalna ni¿ niestrawno¶æ olimpijczyków... Od soboty nie przerobi³am ani jednego oczka i tym samym plan, ¿eby do koñca olimpi

  • Zmiana konkurencji

    Witam dziewczyny. Podziwiam wasze tempo. Ja mam za sob± bardzo du¿o prób z ró¿ami (w³óczki bardziej i mniej elestyczne), stanê³o w koñcu na takiej: Mój m±¿ twie

  • W koñcu zaczê³am...

    O jeden dzieñ pó¼niej, ale zawsze. Udane kwalifikacje polskich skoczków na skoczni K-95 obejrza³am robi±c próbkê szala z Cariny ¦cieg ry¿owy, poniewa¿ ozdob± bê