ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
Blog > Komentarze do wpisu
Jeszcze fotki
Wrzucam fotki bluzeczki , ale s± marnej jako¶ci znowu. Przepraszam za to, ale mam taki sprzêt...
poniedzia³ek, 27 lutego 2006, olimpijskie

Polecane wpisy

  • Te¿ skoñczy³am :)

    Piêkne Wasze robótki, swetry na medal !!! Ostatnio wyszpera³am wi±zany sweterek i chyba go zrobiê kiedy¶. Dla mnieuda³o siê dzi¶ rano skoñczyc bluzeczkê, ale by

  • Chyba zd±¿ê

    Rêkaw jeden juz jest. Nawet wszstko zszyte. Te¿ nie lubie szycia, wiêc aby na koniec nie mieæ tego du¿o, systematycznie po zrobieniu ³±czê elementy. Wtedy nie j

  • Teraz juz z górki

    Przód i plecy "zmonowane". Zosta³y rêkawy i mam nadzieje ¿e zd±¿ê do koñca olimpiady. Ostatnio robiê bluzeczkê przy...Muminkach. Tak moja córcia zwari

Komentarze
2006/02/27 13:21:29
Czy mog³aby¶ podes³aæ mi opis tej bluzeczki, bo wyci±gnê³am swoj± z dna kosza :) i przeszuka³am swoje archiwum ... i znalaz³am tylko zdjêcie, a opisu nie :(.
Bardzo proszê na adres gosia_arma@gazeta.pl
-
2006/02/27 14:44:14
ladne :))
Hrabina zaprasza do siebie
kociolekhrabiny.blox.pl
-
2006/02/28 19:27:21
¦liczna bluzeczka!!
-
2006/04/01 20:55:42
dopiero teraz zobaczy³am ten w±tek. To jest po prostu ¶liczne!!!!!!!!!
Nic dodaæ nic uj±æ.