ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
Blog > Komentarze do wpisu
A ja ju¿ prawie na mecie mimo egzaminów :P
Pozosta³o mi dorobiæ jedno rami±czko do topu i bbrobiæ ¿eby by³o ³adnie i koniec :) Oczywi¶cie nie omieszkam siê pochwaliæ, mo¿e jutro?
Igawroc
pi±tek, 24 lutego 2006, olimpijskie

Polecane wpisy

  • Ja ju¿ :)

    I jak kobitki? Zas³uguje toto na medal? Przepraszam ¿e w ten sposób a nie fotki ale s± za du¿e :( Igawroc

  • Mo¿e teraz siê uda

    Igawroc

  • moje postêpy

    chcia³am wam pokazaæ ile ju¿ zrobi³am mojego topu Igawroc